Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Online portal van: Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs Nieuws


Belastingkorting kan toch zonder beschikking ab-verlies

Rechtbank Noord-Nederland staat toe dat een dga zijn verlies uit aanmerkelijk belang, dat niet bij beschikking is vastgesteld, omzet in een belastingkorting. De rechtbank heeft dit standpunt niet altijd ingenomen.
Een belastingplichtige die na de vervreemding van zijn volledige aanmerkelijk belang (ab) nog een verlies uit ab heeft openstaan, kan dit verlies omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang bedraagt in 2021 26,9% van het openstaande verlies. De belastingkorting valt te verrekenen met de belasting over de box 1-inkomens van het jaar van omzetting en de zeven volgende jaren. Maar de nog niet gebruikte belastingkorting vervalt uiterlijk als negen jaren zijn verstreken na het jaar waarin de belastingplichtige het ab-verlies heeft geleden. Voor het omzetten van een ab-verlies in een belastingkorting moet men wel voldoen aan enkele voorwaarden. .....
Wed, 01 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Bedragen en percentages zorgverzekering 2022 vastgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling ter vaststelling van bedragen en percentages voor de zorgverzekering en zorgtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd.
De Regeling zorgverzekering wordt op de volgende punten aangepast: .....
Wed, 01 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Partner haalt na overlijden en/of-rekening leeg

Volgens het Financiële Klachteninstituut (Kifid) is een mederekeninghouder volledig bevoegd om over het saldo van een en/of-rekening te beschikken. Dat de rekening door een partner is leeg gehaald voordat de bank wist van het overlijden, kan de bank niet worden aangerekend.
Een man hield met een partner met wie hij niet gehuwd was of een geregistreerd partnerschap was aangegaan een en-/of-rekeningen aan bij een bank. Daarnaast hield hij een en-/of-rekening aan met zijn inmiddels overleden moeder. Aan beide rekeningen is een spaarrekening gekoppeld. In juni 2019 overlijdt de man. Na zijn overlijden, maar voordat bij de bank melding is gedaan van het overlijden, worden de saldi van de en-/of-rekeningen plus de daaraan gekoppelde spaarrekeningen (door de dochter van de partner) overgeboekt naar een rekening van de partner. In totaal gaat het om € 104.000. Na de melding van het overlijden zijn de en-/of-rekeningen door de dochter van de partner opgeheven. .....
Tue, 30 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


De wijzigingen per 1 januari 2022 in verband met Brexit

Ondernemers dienen zich er op voor te bereiden dat er met ingang van 1 januari 2022 nieuwe importeisen en grenscontroles voor het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan gelden.
Het VK voert importeisen en grenscontroleprocessen gefaseerd in. Dit gebeurt in drie fases. In het Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe dit gebeurt. Sinds januari 2021 gelden er regels en controles op een beperkte groep producten – de zogenaamde ‘controlled list’. Hiermee werd getracht de douaneformaliteiten in het eerste jaar na Brexit beperkt te houden, om op deze manier vertragingen aan de grens te voorkomen. Dit verandert per 2022: dan gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte. .....
Tue, 30 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


Steunpakket 4e kwartaal aangevuld

Op 26 november heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en werkenden en daarom wordt het steunpakket uitgebreid.
NOW-5 De NOW-5 geldt voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2021 en kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Ondernemers met een omzetverlies van tenminste 20% door de coronamaatregelen kunnen de NOW 5 aanvragen. Het subsidiepercentage is opnieuw 85 %, de forfaitaire opslag is weer 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door zes – met uitzondering van de starters. Werkgevers kunnen bij de NOW-5 aanvraag (in tegenstelling tot de eerdere NOW-regelingen, niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de .....
Mon, 29 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


Suppletie geen bewijs voor strafbaar feit

Volgens Hof Den Bosch mag de Belastingdienst een suppletie niet gebruiken als bewijs dat de ondernemer een beboetbaar of strafbaar feit heeft begaan.
Een fiscale eenheid omzetbelasting (FE) houdt zich bezig met de handel in eieren en eierproducten. De inspecteur verzoekt bij een boekencontrole om een toelichting op de samenstelling van de balansposten omzetbelasting 2014. De FE geeft de gevraagde informatie en geeft ook aan onder meer voor het jaar 2013 een suppletie in te dienen. Naar aanleiding van de suppletie legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag over 2013 op. Daarbij kondigt de inspecteur tegelijkertijd aan ook een suppletieboete op te leggen. .....
Thu, 25 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


Onderzoek naar mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Staatssecretaris Wiersma heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met varianten voor een regeling voor werkbehoud bij calamiteiten die niet tot het reguliere ondernemersrisico behoren. Een beslissing hierover is aan een nieuw kabinet.
In moties is door de Tweede Kamer gevraagd om, in voorbereiding op een nieuwe crisis, mogelijkheden te verkennen voor een meer structurele crisisregeling die bedrijven tegemoetkomt in de loonkosten in tijden van crisis. In de brief geeft de staatssecretaris allereerst een uiteenzetting van de huidige crisisregelingen, zoals de werktijdverkorting (WTV), de regeling onwerkbaar weer en de calamiteitenregeling WW. Daarna gaat hij in op het beoogde doel van een mogelijke regeling en de afwegingen die gepaard gaan met een structurele crisisregeling. Er worden drie varianten besproken inclusief de uitvoerings-, juridische en financieel-economische aspecten en een vergelijking met Duitsland en België. Er wordt gedacht aan de volgende varianten: .....
Thu, 25 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


Te laat verstrekken gegevens hypotheek door ouders is fataal

Iemand die de rente wil aftrekken over een hypotheek die is verstrekt door zijn ouders of door andere niet-administratieplichtigen, moet de Belastingdienst tijdig voorzien van de gegevens over deze schuld. Dit is een harde eis, zo bevestigt de Hoge Raad.
Een vrouw financiert de aankoop van haar ‘eigen woning’ mede met een lening bij haar vader. Hierover moet zij jaarlijks rente betalen. In haar aangifte IB/PVV 2016 laat de vrouw na deze lening te vermelden als eigenwoningschuld. Zij trekt evenmin de rente af. Op 17 mei 2017 legt de Belastingdienst de aanslag conform de aangifte op. De vrouw verzoekt de inspecteur op 12 april 2018 ambtshalve alsnog voor 2016 € 2.740 aan ‘rente eigenwoningschuld’ in verband met de lening bij haar vader in aftrek toe te staan. Bij dit verzoek verstrekt zij de gegevens met betrekking tot de schuld aan haar niet-administratieplichtige vader. De fiscus wijst het verzoek van de vrouw af. .....
Wed, 24 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


Loonafspraken oktober weer hoger dan gemiddeld

In oktober komen de gemaakte loonafspraken, net als in september, uit op een gemiddelde stijging van 2,4%. Dit is hoger dan het jaargemiddelde in 2021 van 2,0%. Het aantal nieuw afgesproken cao’s lag in de afgelopen maand op 22, net onder het gemiddelde aantal van 24. Achter het jaargemiddelde schuilt een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0%. Die komt 38 keer voor. Er werd 29 keer 2,5% afgesproken en 30 keer 0%.
AWVN meldt in haar maandbericht dat de in oktober gemaakte loonafspraken in lijn zijn met het totale beeld van de afspraken van 2021. Dat blijkt uit een gestaag oplopend gemiddelde en grote verschillen tussen de verschillende economische sectoren. De hoogste loonafspraken worden gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging, zoals industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals .....
Wed, 24 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...


Voor vrijwilligersregeling is totale vergoeding relevant

In de Wet op de loonbelasting en de Wet inkomstenbelasting zijn vrijstellingen opgenomen voor vrijwilligersvergoedingen. De genoemde grensbedragen zijn met inbegrip van eventuele onkostenvergoedingen.
Een man is in 2016 als vrijwilliger werkzaam voor een politieke partij. Hij ontvangt daarvoor een totale vergoeding van € 1.795, bestaande uit € 1.495 presentiegeld en € 300 als onkostenvergoeding. In zijn aangifte IB/PVV 2016 heeft de vrijwilliger een bedrag van € 1.730 als netto resultaat uit overige werkzaamheden aangegeven. Dat bedrag bestaat uit de ontvangen vrijwilligersvergoeding van € 1.795 verminderd met € 65 kosten. Ook heeft de vrijwilliger een bedrag aan te verrekenen loonheffing aangegeven van € 5.462. Daarvan is volgens de aangifte € 4.270 ingehouden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar dat bleek achteraf op een vergissing te berusten. Bij Hof Den Haag is in geschil of op de ontvangen vergoeding de .....
Tue, 23 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...